Marjan (leerkracht):

“naast de basisvakken is er veel aandacht voor talentontwikkeling en ontdekkend leren”

International Primary Curriculum (IPC)

Onze focus ligt op de kernvakken taal, lezen en rekenen.
Daarnaast werken wij met het International Primary Curriculum (IPC). Dit is een moderne lesaanpak voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Onderzoekend leren staat bij IPC centraal.
De aanpak is geschikt voor verschillende vakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek en beeldende vorming.
Het IPC-curriculum garandeert dat leerlingen de kerndoelen voor het primair onderwijs halen.

Toekomstgericht onderwijs

Onze kinderen krijgen dagelijks enorme hoeveelheden informatie binnen. Dit vraagt om onderwijs waarbij ook aandacht is voor vaardigheden en inzicht. IPC biedt een combinatie van kennis, vaardigheden en begrip. Daardoor kunnen kinderen beter leren omgaan met de complexiteit van de 21e eeuw.

Werken met thema’s

Het lesprogramma is onderverdeeld in thema’s. Door het werken in thema’s is er veel ruimte voor de eigen inbreng van kinderen. Leerlingen zijn actief betrokken bij de lessen en leren daardoor meer.

IPC omvat meer dan 90 verschillende thema’s. Het zijn kindvriendelijke, uitdagende en moderne onderwerpen die boeiend zijn voor leerlingen van de basisschool. Bijvoorbeeld:

 • Speurneuzen in de tijd
 • Luchthavens
 • Ik leef
 • Uitvindingen en machines
 • Een missie naar Mars.

IPC in de klas

Een thema duurt gemiddeld 6-8 weken. Er is een vaste structuur die na een tijd herkenbaar is voor de kinderen. Elk thema wordt in deze stappen behandeld:

 • Startpunt: een enthousiasmerende activiteit met als doel leerlingen te motiveren meer over het onderwerp te willen leren
 • Kennisoogst: activeren en vastleggen van voorkennis
 • Uitleg van het thema: leerkracht legt aan de hand van leerdoelen uit wat kinderen gaan leren
 • Onderzoek: elke taak start met een onderzoeksactiviteit
 • Verwerking: na het onderzoek gaan kinderen aan de slag om iets te maken
 • Afsluiting: iedere thema wordt feestelijk afgesloten waarbij kinderen de kans kijken terug te kijken en anderen kunnen laten zien wat ze hebben geleerd.

Vreedzame school

Wij vinden het belangrijk dat onze school voor iedereen een fijne, veilige plek is. De Vreedzame School is een compleet programma waarin de klas en de school beschouwd worden als een leefgemeenschap.

Wat leren kinderen van de Vreedzame School?

Met de Vreedzame School leren we kinderen om:

 • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
 • conflicten constructief op te lossen
 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
 • open te staan voor verschillen tussen mensen.

Hoe willen we met elkaar omgaan?

Het programma van De Vreedzame School draagt bij aan het creëren van een positief sociaal en moreel klimaat. Het gaat niet zozeer over het naleven van de wetten of stemmen bij verkiezingen. Het gaat vooral over de manier waarop we met elkaar willen omgaan:

 • Houden we rekening met elkaar in plaats van alleen met onszelf?
 • Hoe zorgen we voor een goed evenwicht tussen individuele vrijheid en sociale betrokkenheid?
 • Hoe gaan we om met verschil van mening?
 • Hoe komen we tot een gezamenlijk besluit?
 • Hoe lossen we conflicten op?
 • Voelen we ons verantwoordelijk voor de gemeenschap?
 • In hoeverre zijn we bereid om ons in te leven in elkaar, in de cultuur of de levensstijl van anderen?
 • Hoe gaan we om met situaties waarin sprake is van onrechtvaardigheid?
 • Stellen we ons actief op als andere kinderen gepest worden?

Meer informatie over de vreedzame school vindt u hier: www.devreedzameschool.nl

Cissy (directeur):

“Bij ons is Passend Onderwijs dagelijkse praktijk. Iedereen is welkom, we zijn de mooiste gemengde buurtschool van Oud-Oost!”

Kunst en Cultuur

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen cultuuronderwijs krijgen.

Beeldende vorming

De Linnaeusschool heeft een vakdocent beeldende vorming voor de groepen 3 tot en met 8. Beeldende vorming is geïntegreerd in de thema’s van IPC. Kinderen leren om zich op creatieve manieren te uiten en ontwikkelen. Zij laten met werkstukken zien wat ze hebben geleerd.

Een voorbeeld: bij het thema Nederland, Waterland heeft groep 8 een maquettes van polders gemaakt. Ze hebben de belangrijkste onderdelen gebouwd en de bemaling in beeld gebracht. Bij dit thema maakten leerlingen van groep 7 Waterhuizen; eigen ontwerpen van huizen-van-de-toekomst, als het waterpeil zal stijgen.

Muziek

Aslan Muziekcentrum verzorgt de muzieklessen op onze school. Met de Muziek Talent Express geven zij muziekles aan alle groepen.
Een vaste muziekdocent geeft wekelijks muziekles waarin leerlingen zich op een logische manier muzikaal ontwikkelen.

Werken met Chromebooks

Voor alle groepen hebben wij Chromebooks. Wij werken met Snappet 3.0. Dit is een onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. In Snappet maken leerlingen digitaal opdrachten, zoals ze dat anders in een werkboek of schrift doen.

Maatwerk voor elk kind

In Snappet staan duizenden opdrachten. Er zijn standaardopdrachten die door alle leerlingen worden gemaakt. Daarnaast zijn er gedifferentieerde opdrachten die aansluiten bij het niveau van individuele leerlingen.
De leerkracht ziet in een oogopslag of de leerling de stof wel of niet beheerst. Op deze manier bedienen we ieder kind op maat.

Onze school

Ons onderwijs

Voor ouders

Contact